Badania losów absolwentów

CELE BADANIA

Cele jakie zostały postawione przed badaniem:
• Określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.
• Określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy.
• Gromadzenie informacji dotyczących otoczenia gospodarczo – społecznego absolwenta poszukującego pracy.
Realizacja założonych celów pozwoli na:
• Uzyskanie przez władze każdego z wydziałów szczegółowych informacji na temat wymagań współczesnego rynku pracy znajdującego się w otoczeniu społeczno-gospodarczym uczelni.
• Przekazanie studentom oraz pracownikom Biura Karier i Promocji Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku informacji pomagających w wyborze kariery zawodowej oraz najlepszych sposobów realizacji celów zawodowych absolwenta.

GŁÓWNE POJĘCIA

Absolwent – osoba która zakończyła studia I stopnia.
o Przez zakończenie studiów rozumie się zdanie egzaminu odpowiedniego dla danego rodzaju studiów (egzaminu licencjackiego).
o Absolwent badanego rocznika – absolwent który złożył egzamin licencjacki w okresie pomiędzy dniem 1 grudnia roku poprzedniego, a 30 listopada danego roku.
Termin badania w 6 m-cy po zakończeniu studiów – jest to pierwszy dzień miesiąca następujący po sześciu pełnych miesiącach kalendarzowych od daty zdania egzaminu kończącego studia wg. USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów).
Kariera zawodowa (losy zawodowe) – Na potrzeby badania losów absolwentów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku przyjęto, że na karierę zawodową składa się szereg określonych sytuacji zawodowych, w których znalazł się absolwent naszej uczelni w okresie, w którym realizowane jest badanie. Sytuacja zawodowa może mieć wymiar obiektywny oraz subiektywny. Badanie skupia się głównie na aspektach obiektywnych kariery zawodowej. Przyjęte rodzaje sytuacji zawodowej w wymiarze obiektywnym:
o praca – wykonywanie czynności, za które otrzymuje się wynagrodzenie z wyłączeniem działalności gospodarczej oraz rolniczej; do tej kategorii włączono także osoby będące na stażu finansowanym ze środków funduszu pracy/EFS
o nauka
o prowadzenie działalności gospodarczej
o prowadzenie gospodarstwa rolnego / domownik rolnika
o praca niezarobkowa (bezpłatny staż, praktyki, praca przy wykonywaniu obowiązków domowych, opieka nad dzieckiem wolontariat itp.)
o osoba niepracująca (nie wykonująca żadnego z w/w rodzajów aktywności)

Biuro Karier i Promocji zwraca się z uprzejmą prośbą do studentów ostatniego roku studiów o wypełnienie poniższego Formularza:

Formularz dla absolwentow

Ankieta losow absolwentow